กลุ่มนเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพม.ลำปาง ลำพูน

*- เครือข่ายครูภาษาไทย
*- รวมสื่อ นวัตกรรม
*- ระบบนิเทศภายในและทักษะการจัดการเรียนรู้


*- ระบบนิเทศออนไลน์ (เว็บเก่า)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน